Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 25,15


Ιεζ. 25,15

Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν ἐκδικήσει καὶ ἐξανέστησαν ἐκδίκησιν ἐπιχαίροντες ἐκ ψυχῆς τοῦ ἐξαλεῖψαι ἕως ἑνός,

Ιεζ. 25,15

Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “επειδή οι Φιλισταίοι, ποθούντες εκδίκησιν, εξηγέρθησαν κατά των Ισραηλιτών και τους εξεδικήθησαν δοκιμάζοντες με όλην των την ψυχήν μοχθηράν χαράν και επιθυμούντες να εξολοθρευθούν οι Ιουδαίοι μέχρις ενός,