Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 25,1


Ιεζ. 25,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 25,1

Ο Κυρίου ωμίλησε προς εμέ και είπε·