Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 23,35


Ιεζ. 23,35

διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ἐπελάθου μου καὶ ἀπέῤῥιψάς με ὀπίσω τοῦ σώματός σου, καὶ σὺ λαβὲ τὴν ἀσέβειάν σου καὶ τὴν πορνείαν σου. –

Ιεζ. 23,35

Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “Επειδή, με ελησμόνησες και με επέταξες πίσω σου, πάρε και συ τώρα την τιμωρίαν σου δια την ασέβειάν σου και την διαφθοράν σου”.