Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 23,32


Ιεζ. 23,32

τάδε λέγει Κύριος· τὸ ποτήριον τῆς ἀδελφῆς σου πίεσαι, τὸ βαθὺ καὶ τὸ πλατύ, τὸ πλεονάζον τοῦ συντελέσαι μέθην,

Ιεζ. 23,32

Αυτά λέγει ο Κυριος. Το κατάπικρον ποτήριον της αδελφής σου θα το πιής, το βαθύ και το πλατύ, το υπερπλήρες, ώστε να ολοκληρώση την μέθην σου·