Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 23,2


Ιεζ. 23,2

υἱὲ ἀνθρώπου, δύο γυναῖκες ἦσαν θυγατέρες μητρὸς μιᾶς

Ιεζ. 23,2

“υιέ ανθρώπου, ήσαν δύο γυναίκες θυγατέρες της αυτής μητρός