Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 23,1


Ιεζ. 23,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 23,1

Ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπε·