Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 22,23


Ιεζ. 22,23

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 22,23

Ο Κυριος ωμίλησε εις εμέ και είπε·