Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 20,43


Ιεζ. 20,43

καὶ μνησθήσεσθε ἐκεῖ τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, ἐν οἷς ἐμιαίνεσθε ἐν αὐτοῖς, καὶ κόψεσθε τὰ πρόσωπα ὑμῶν ἐν πάσαις ταῖς κακίαις ὑμῶν.

Ιεζ. 20,43

Εκεί θα αναλογισθήτε τους αμαρτωλούς δρόμους της ζωής σας και τα πονηρά σας έργα, με τα οποία είχατε μολυνθή. Θα θρηνήσουν και θα πενθήσουν τα πρόσωπά σας δι’ όλας τας κακίας, τας οποίας προηγουμένως είχατε.