Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 19,8


Ιεζ. 19,8

καὶ ἔδωκαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἔθνη ἐκ χωρῶν κυκλόθεν καὶ ἐξεπέτασαν ἐπ᾿ αὐτὸν δίκτυα αὐτῶν, ἐν διαφθορᾷ αὐτῶν συνελήφθη·

Ιεζ. 19,8

Τα άλλα έθνη από τας γύρω χώρας των συνησπίσθησαν και εβάδισαν εναντίον αυτού. Ηπλωσαν δι’ αυτόν τα δίκτυά των, τον συνέλαβαν εις την δολίαν παγίδα των.