Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 18,1


Ιεζ. 18,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 18,1

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·