Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 17,11


Ιεζ. 17,11

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 17,11

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·