Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 16,63


Ιεζ. 16,63

ὅπως μνησθῇς καὶ αἰσχυνθῆς, καὶ μὴ ᾖ σοι ἔτι ἀνοῖξαι τὸ στόμα σου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀτιμίας σου ἐν τῷ ἐξιλάσκεσθαί μέ σοι κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησας, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 16,63

δια να ενθυμηθής την προτέραν σου διαγωγήν και εντραπής και να μη έχεις το σθένος πλέον να ανοίξης το στόμα σου εξ αιτίας της καταισχύνης σου, όταν εγώ θα σε ελεήσω και θα σε εξιλεώσω δι’ όλα τα κακά, τα οποία έπραξες”; λέγει ο Κυριος.