Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 13,21


Ιεζ. 13,21

καὶ διαῤῥήξω τὰ ἐπιβόλαια ὑμῶν καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἐν χερσὶν ὑμῶν εἰς συστροφήν· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος.

Ιεζ. 13,21

Θα σχίσω τα ψευδή καλύμματα, που εμποδίζουν τον λαόν να ίδη την αλήθειαν, και θα σώσω τον λαόν μου από τα χέρια σας. Δεν θα περιέλθουν πλέον εις τα χέρια σας προς καταστροφήν. Ετσι δε και θα μάθετε επάνω εις τα πράγματα ότι εγώ είμαι ο Κυριος και Θεός.