Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 13,16


Ιεζ. 13,16

προφῆται τοῦ Ἰσραὴλ οἱ προφητεύοντες ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ὁρῶντες αὐτῇ εἰρήνην, καὶ οὐκ ἔστιν εἰρήνη, λέγει Κύριος. –

Ιεζ. 13,16

Ψευδοπροφήται του Ισραήλ, που προφητεύουν απατηλά υπέρ της Ιερουσαλήμ, αυτοί που ψευδώς ισχυρίσθησαν ότι είδαν ειρήνην δι’ αυτήν. Δεν υπάρχει η ειρήνη αυτή, λέγει ο Κυριος.