Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 13,1


Ιεζ. 13,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 13,1

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·