Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 12,3


Ιεζ. 12,3

καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ποίησον σεαυτῷ σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας ἐνώπιον αὐτῶν καὶ αἰχμαλωτευθήσῃ ἐκ τοῦ τόπου σου εἰς ἕτερον τόπον ἐνώπιον αὐτῶν, ὅπως ἴδωσι, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστί.

Ιεζ. 12,3

Συ δέ, υιέ ανθρώπου, ετοίμασε δια τον εαυτόν σου τας αποσκευάς της αιχμαλωσίας σου ενώπιόν των κατά το διάστημα της ημέρας και σαν αιχμάλωτος πήγαινε από τον ένα τόπον στον άλλον τόπον ενώπιόν των, δια να ίδουν και να εννοήσουν, ότι τους περιμένει αιχμαλωσία εξ αιτίας των αμαρτιών των, επειδή αυτός είναι λαός, ο οποίος παραπικραίνει και εξοργίζει εμέ, τον Κυριον.