Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 12,26


Ιεζ. 12,26

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 12,26

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·