Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 12,21


Ιεζ. 12,21

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 12,21

Ο Κυριος ωμίλησεν ακόμη προς εμέ και είπε·