Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 12,16


Ιεζ. 12,16

καὶ ὑπολείψομαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἀριθμῷ ἐκ ῥομφαίας καὶ ἐκ λιμοῦ καὶ ἐκ θανάτου, ὅπως ἐκδιηγῶνται πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος.

Ιεζ. 12,16

Εν τούτοις εγώ θα αφήσω από αυτούς ολίγους άνδρας, οι οποίοι θα διαφύγουν την μάχαιραν, την πείναν και τον θάνατον, δια να διηγούνται εις τα έθνη, όπου ωδηγήθησαν αιχμάλωτοι, όλας τας παρανομίας των ως αιτίαν των συμφορών των. Και θα μάθουν, ότι εγώ είμαι ο Παντοκράτωρ Κυριος”.