Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 5,6


Θ. Ιερ. 5,6

Αἴγυπτος ἔδωκε χεῖρα, Ἀσσοὺρ εἰς πλησμονὴν αὐτῶν.

Θ. Ιερ. 5,6

Η Αίγυπτος μας εδωσε χείρα βοηθείας δια την συντήρησιν μας. Οι ‘Ασσυριοι τους εχόρτασαν.