Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 5,22


Θ. Ιερ. 5,22

ὅτι ἀπωθούμενος ἀπώσω ἡμᾶς, ὠργίσθης ἐφ᾿ ἡμᾶς ἕως σφόδρα.

Θ. Ιερ. 5,22

Διότι μέχρι σήμερον μας απώθησές με σφοδρότητα. Και τούτο, διότι δικαίως ωργίσθης πολύ εναντίον μας.