Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 5,11


Θ. Ιερ. 5,11

γυναῖκας ἐν Σιὼν ἐταπείνωσαν, παρθένους ἐν πόλεσιν Ἰούδα.

Θ. Ιερ. 5,11

Οι εχθροί εκακοποίησαν και εξηυτέλισαν γυναίκας εις την Σιών, και παρθένους εις τας διαφόρους πόλεις της Ιουδαίας.