Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,65


Θ. Ιερ. 3,65

ἀποδώσεις αὐτοῖς ὑπερασπισμὸν καρδίας, μόχθον σου αὐτοῖς,

Θ. Ιερ. 3,65

θα αποδώσης εις αυτούς κατά την πώρωσιν της καρδίας των· το βάρος της τιμωρίας σου θα επιπέση εις αυτούς.