Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,62


Θ. Ιερ. 3,62

χείλη ἐπανισταμένων μοι καὶ μελέτας αὐτῶν κατ᾿ ἐμοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν,

Θ. Ιερ. 3,62

Ηκουσες τα απειλητικά λόγια των εχθρών μου και όσα αυτοί εμελετούσαν και εσχεδίαζαν εναντίον μου όλας τας ημέρας.