Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,50


Θ. Ιερ. 3,50

ἕως οὗ διακύψῃ καὶ ἴδῃ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ·

Θ. Ιερ. 3,50

Θα πενθώ και θα κλαίω, μέχρις ότου ο Κυριος σκύψη από τον ουρανόν και ίδη την θλίψιν μου.