Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,38


Θ. Ιερ. 3,38

ἐκ στόματος Ὑψίστου οὐκ ἐξελεύσεται τὰ κακὰ καὶ τὸ ἀγαθόν;

Θ. Ιερ. 3,38

Από το στόμα του Κυρίου δεν θα εξέλθη η εντολή δια το καλόν και η παραχώρησις δια το κακόν;