Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,30


Θ. Ιερ. 3,30

δώσει τῷ παίοντι αὐτὸν σιαγόνα, χορτασθήσεται ὀνειδισμῶν.

Θ. Ιερ. 3,30

Οταν ο Κυριος τον κτυπά θα στρέφη την παρειάν του προς αυτόν. Θα χόρταση από ονειδισμούς, θα υπομείνη αυτά,