Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,3


Θ. Ιερ. 3,3

πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεψε χεῖρα αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν.

Θ. Ιερ. 3,3

Εναντίον μου έστρεψε την τιμωρόν δεξιάν του όλας τας ημέρας.