Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,27


Θ. Ιερ. 3,27

ἀγαθὸν ἀνδρί, ὅταν ἄρῃ ζυγὸν ἐν νεότητι αὐτοῦ.

Θ. Ιερ. 3,27

Είναι καλόν δια τον άνθρωπον, όταν σηκώνη με πίστιν και υπομονήν τον ζυγόν των θλίψεων από την νεότητα του.