Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,26


Θ. Ιερ. 3,26

καὶ ὑπομενεῖ καὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ σωτήριον Κυρίου.

Θ. Ιερ. 3,26

και θα δείξη υπομονήν, θα εύρη ανάπαυσιν και ειρήνην εις την σωτηρίαν της εκ μέρους του Κυρίου.