Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,23


Θ. Ιερ. 3,23

καινὰ εἰς τὰς πρωΐας, πολλὴ ἡ πίστις σου.

Θ. Ιερ. 3,23

Καθ’ έκαστην πρωΐαν νέα ελέη εξαποστέλλεις· μεγάλη είναι η αξιοπιστία σου, Κυριε.