Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,17


Θ. Ιερ. 3,17

καὶ ἀπώσατο ἐξ εἰρήνης ψυχήν μου,

Θ. Ιερ. 3,17

Εδίωξε την ειρήνην από την ζωήν μου.