Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,14


Θ. Ιερ. 3,14

ἐγενήθην γέλως παντὶ λαῷ μου, ψαλμὸς αὐτῶν ὅλην τὴν ἡμέραν·

Θ. Ιερ. 3,14

Εγινα περίγελως εις όλον τον λαόν μου, ειρωνικόν τραγούδι των όλας τας ημέρας.