Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,11


Θ. Ιερ. 3,11

κατεδίωξεν ἀφεστηκότα καὶ κατέπαυσέ με, ἔθετό με ἠφανισμένην.

Θ. Ιερ. 3,11

Με κατεδίωξε, καθώς έφευγα μακράν, και με συνέλαβε. Με εσταμάτησε, με εξηφάνισε κάτω από τα πλήγματα της θείας του δικαιοσύνης.