Χωρίς κατηγορία

Ησ. 51,19


Ησ. 51,19

δύο ταῦτα ἀντικείμενά σοι· τίς συλλυπηθήσεταί σοι; πτῶμα καὶ σύντριμμα, λιμὸς καὶ μάχαιρα. τίς παρακαλέσει σε;

Ησ. 51,19

Δυο είναι τα θλιβερά γεγονότα· και ποιός θα σε συμπονέση δι’ αυτά; Πτώσις και συντριβή, πείνα και μάχαιρα. Ποιός θα σε παρηγόρηση;