Χωρίς κατηγορία

Ζαχ. 10,8


Ζαχ. 10,8

σημανῶ αὐτοῖς καὶ εἰσδέξομαι αὐτούς, διότι λυτρώσομαι αὐτούς, καὶ πληθυνθήσονται καθότι ἦσαν πολλοί.

Ζαχ. 10,8

Θα δώσω σημείον εις αυτούς επιστροφής από την αι χμαλωσίαν και θα τους υποδεχθώ εγώ εκ την πατρίδα των, διότι εγώ θα τους ελευθερώσω από την δουλείαν των, θα πληθυνθούν δε και θα αυξηθούν, θα γίνουν πολλοί, όπως ήσαν και προηγουμένως,