Χωρίς κατηγορία

Δ Βασ. 13,24


Δ Βασ. 13,24

καὶ ἀπέθανεν Ἀζαὴλ βασιλεὺς Συρίας, καὶ ἐβασίλευσεν υἱὸς Ἄδερ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾿ αὐτοῦ.

Δ Βασ. 13,24

Ο Αζαήλ, ο βασιλεύς της Συρίας, απέθανε και ανεκηρύχθη βασιλεύς αντ’ αυτού Αδερ, ο υιός του.