Χωρίς κατηγορία

Δ Βασ. 13,22


Δ Βασ. 13,22

καὶ Ἀζαὴλ ἐξέθλιψε τὸν Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας Ἰωάχαζ.

Δ Βασ. 13,22

Ο Αζαήλ συνεχίζων τον πόλεμον εναντίον των Ισραηλιτών καθ’ όλας τας ημέρας του Ιωάχαζ, τους κατέθλιβε πολύ.