Χωρίς κατηγορία

Δ Βασ. 10,26


Δ Βασ. 10,26

καὶ ἐξήνεγκαν τὴν στήλην τοῦ Βάαλ καὶ ἐνέπρησαν αὐτήν.

Δ Βασ. 10,26

Απ’ εκεί έβγαλαν έξω το άγαλμα του Βααλ και το παρέδωσαν στο πυρ.