Χωρίς κατηγορία

Γ Μακ. 3,3


Γ Μακ. 3,3

οἱ δὲ Ἰουδαῖοι τὴν μὲν πρὸς τοὺς βασιλεῖς εὔνοιαν καὶ πίστιν ἀδιάστροφον ἦσαν διαφυλάσσοντες,

Γ Μακ. 3,3

Οι Ιουδαίοι όμως καθ’ όλον αυτόν τον καιρόν εκρατούσαν απαραμείωτον την καλήν των διάθεσιν και την αφοσίωσίν των προς τους βασιλείς.