Χωρίς κατηγορία

Γ Μακ. 2,24


Γ Μακ. 2,24

ἐν χρόνῳ δὲ ὕστερον ἀναλεξάμενος ἑαυτὸν οὐδαμῶς εἰς μετάμελον ἦλθεν ἐπιτιμηθείς, μετ᾿ ἀπειλῆς δὲ πικρᾶς ἀνέλυσε.

Γ Μακ. 2,24

Συνήλθεν έπειτα ο βασιλεύς, χωρίς όμως καθόλου να συνετισθη και μεταμεληθη από την τιμωρίαν, που υπέστη, αλλά έφυγε με πικράς απειλάς εναντίον της πόλεως.