Χωρίς κατηγορία

Γ Ιω. 1,14


Γ Ιω. 1,14

ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν.

Γ Ιω. 1,14

Ελπίζω δε έντος ολίγου να σε ιδώ και να ομιλήσωμεν δια ζώσης φωνής από κοντά.