Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 6,14


Γ Βασ. 6,14

καὶ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσε αὐτόν.]

Γ Βασ. 6,14

Ο Σολομών, οικοδομών κατ’ αυτόν τον τρόπον, επεράτωσε την ανοικοδόμησιν του ναού.