Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 6,1δ


Γ Βασ. 6,1δ

ἐν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ, ἐν μηνὶ Βαὰλ (οὗτος ὁ μὴν ὁ ὄγδοος) συνετελέσθη ὁ οἶκος εἰς πάντα λόγον αὐτοῦ καὶ εἰς πᾶσαν διάταξιν αὐτοῦ.

Γ Βασ. 6,1δ

Κατά δε το ενδέκατον έτος, τον μήνα Βαάλ (αυτός είναι ο όγδοος μην) απεπερατώθη ο ναός του Θεού καθ’ όλην την αρχιτεκτονικήν αυτού και την άλλην τάξιν.