Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 4,16


Γ Βασ. 4,16

Βαανᾶ υἱὸς Χουσὶ ἐν Ἀσὴρ καὶ ἐν Βααλώθ, εἷς·

Γ Βασ. 4,16

Ο Βαανά ο υιός Χουσί εις την Ασήρ και την Βααλώθ,