Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 4,14


Γ Βασ. 4,14

Ἀχιναδὰβ υἱὸς Σαδδὼ Μααναΐμ, εἷς·

Γ Βασ. 4,14

Ο Αχιναδάβ, ο υιός του Σαδδώ, εις Μααναΐμ,