Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 17,8


Γ Βασ. 17,8

καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς Ἠλιού·

Γ Βασ. 17,8

Εκ μέρους του Κυρίου εδόθη νέα διαταγή προς τον Ηλίαν.