Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 15,14


Γ Βασ. 15,14

τὰ δὲ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῇρε· πλὴν ἡ καρδία Ἀσὰ ἦν τελεία μετὰ Κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.

Γ Βασ. 15,14

Τους υψηλούς όμως ειδωλολατρικούς τόπους δεν κατέστρεψεν. Εν τούτοις η καρδία του Ασά ήτο καθ’ όλον τον χρόνον της ζωής του αφιερωμένη στον Κυριον.