Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 13,13


Γ Βασ. 13,13

καὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἐπισάξατέ μοι τὸν ὄνον· καὶ ἐπέσαξαν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέβη ἐπ᾿ αὐτόν.

Γ Βασ. 13,13

Είπεν εις τα παιδιά του· “σαμαρώσατέ μου τον όνον”. Και εσαμάρωσαν δι’ αυτόν τον όνον, επί του οποίου και εκάθησε.