Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 9,30


Β Παραλ. 9,30

καὶ ἐβασίλευσε Σαλωμὼν ἐπὶ πάντα Ἰσραὴλ τεσσαράκοντα ἔτη.

Β Παραλ. 9,30

Ο Σολομών εβασίλευσεν επί όλου του ισραηλιτικού λαού επί τεσσαράκοντα έτη.